Privacybeleid


PrivacybeleidArtikelen
 1. Verwerking van gegevens
 2. Persoonsgegevens die verzameld worden
 3. Doeleinden van de verwerking
 4. Duur van het bijhouden van de gegevens
 5. Recht van toegang en verbetering
 6. Recht van verzet
 7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
 8. Google Analytics
 9. Links naar de websites van derden
 10. Aansprakelijkheid
 11. Geschillen en toepasselijke wetgeving
 12. Contact
 13. Cookies

Artikel 1 – Verwerking van gegevens

1.1. Door het ingeven van persoonlijke gegevens door de Klant op de website van Harlinde verwerkt Harlinde bepaalde gegevens van de Klant. In geval van minderjarige Gebruikers blijven de ouders of wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk voor de door de minderjarige gestelde handelingen. Zij geven daarbij expliciete toestemming, door het aanvaarden van huidige Privacy & cookies policy, tot de verwerking van de persoonsgegevens van de minderjarige conform huidige Privacy & cookies policy en voor de daarin omschreven doeleinden.

1.2. De Klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. De Klant zal daartoe contact opnemen met Harlinde.

1.3. Harlinde zal de gegevens van de Klant niet doorgeven aan derde partijen zonder de toestemming van de Klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede uitvoering van de verbintenissen van Harlinde, onder meer doch niet beperkt tot de correcte levering van de door de Klant bestelde Producten.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die verzameld worden

Door u opgegeven persoonsgegevens

2.1. Volgende gegevens dienen door de Klant te worden meegedeeld bij de bestelling of registratie:
• Voornaam ouder / volwassene / begeleider
• Achternaam ouder / volwassene / begeleider
• Adresgegevens ouder / volwassene / begeleider
• Geboortedatum ouder / volwassene / begeleider
• Voornaam kind
• Achternaam kind
• Geboortedatum kind
• Email
• Telefoon

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:
• Om de dienst/Producten aangeboden op de Website te kunnen leveren;
• Om een marktonderzoek te doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
• Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
• Om het verstrekken van informatie over Harlinde, haar merken en haar Producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de Klant zouden kunnen interesseren, in zoverre de Klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd;
• Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat.

Artikel 4 – Duur van het bijhouden van de gegevens

4.1. Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is voor Harlinde om de dienst te leveren.

Artikel 5 – Recht van toegang en verbetering

5.1. De Klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan het adres Roosbroekstraat 1, 9860 Oosterzele, mits bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. Harlinde zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens.

Artikel 6 – Recht van verzet

6.1. De Klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos uitoefenen door een e-mail te richten info@harlinde.be.
De Klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Harlinde zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1. Harlinde heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

7.2. In geen geval kan Harlinde aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 8 – Google Analytics

8.1. Harlinde maakt gebruik van Google Analytics om u aangepaste online advertenties te tonen. Met behulp van cookies kunnen er op basis van uw acties op onze Website advertenties getoond worden via externe leveranciers, waaronder Google. U kunt zich afmelden voor Google Analytics via de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

Artikel 9 – Links naar de websites van derden

9.1. Indien de Website verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Harlinde worden beheerd, zal Harlinde op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. De beperking van de aansprakelijkheid van Harlinde zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie.

10.2. Harlinde heeft het recht om de Website aan te passen op eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten verwittigen. Harlinde kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden indien de Website gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De Klant aanvaardt dat Harlinde geen ononderbroken toegang tot de Website kan garanderen.

10.3. Harlinde zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Website aan te bieden.

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijke wetgeving

11.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd tot beslechting van het geschil.

11.2. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen de Klant en Harlinde.

Artikel 12 – Contact

12.1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & cookies policy kunt u contact opnemen met Harlinde, tevens de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
Harlinde
 Keymolen – Roosbroekstraat 1, 9860 Scheldewindeke – info@harlinde.be

12.2. Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens, onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan de Klant ook terecht bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

Artikel 13 – Cookies